แบบสำรวจความต้องการประกอบธุรกิจในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565
แบบสำรวจความต้องการประกอบธุรกิจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565

วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม


ศึกษาความต้องการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของประชาชน ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้กับประชาชน
โดยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ส่วน ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 2 นาที

 
0
0%
100
๏ปฟ